一、二、三年级小学华文课程标准

一、二、三年级小学华文课程标准
预览:

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA TAHAP SATU DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA CINA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel ilustrasi dan isi fotokopi Bahagian Kompleks kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia 62604 Putrajaya. Aras 4-8 Blok E9 Parcel E Pembangunan Kurikulum Pentadbiran Kerajaan Persekutuan v v iii v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ( ) 26 27 28 29 30 31 Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

第1页/共42页 下一页>尾页