一、二、三年级小学华文课程标准

一、二、三年级小学华文课程标准
文本预览:

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA CINA

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA TAHAP SATU

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MODUL TERAS ASAS

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2011

© Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel

ilustrasi dan isi fotokopi Bahagian Kompleks

kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik mekanik rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia 62604 Putrajaya. Aras 4-8 Blok E9 Parcel E

Pembangunan Kurikulum

Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

v v

iii

v

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(

)

26

27

28

29

30

31

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

第1页/共1页

寻找更多 "一、二、三年级小学华文课程标准"