li_fo_da_chan_hui_wen-pinyin

li_fo_da_chan_hui_wen-pinyin
文本预览:

li fo da chan hui wen 礼 佛 大 忏 悔 文

da ci da bei min zhong sheng, 大 慈 大 悲 愍 众 生, xiang hao guang ming yi zi yan, 相 好 光 明 以 自 严, da xi da she ji han shi; 大 喜 大 舍 济 含 识; zhong deng zhi xin gui ming li. 众 等 至 心 归 命 礼。(一拜)

nan mo gui yi jin gang shang shi, gui yi fo, gui yi fa, gui yi seng. 南 无 皈 依 金 刚 上 师。(一拜) 皈 依 佛, 皈 依 法, 皈 依 僧。(一拜) wo jin fa xin: bu wei zi qiu ren tian fu bao, sheng wen, yuan jue, nai zhi quan cheng zhu wei pu sa 我 今 发 心: 不 为 自 求 人 天 福 报、 声 闻、 缘 觉, 乃 至 权 乘 诸 位 菩 萨; wei yi zui shang cheng, fa pu ti xin, yuan yu fa jie zhong sheng, yi shi tong de a ru duo luo san miao san pu ti. 唯 依 最 上 乘, 发 菩 提 心,愿 与 法 界 众 生, 一 时 同 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提。 (一拜) nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zhu fo. 南 无 归 依 十 方 尽 虚 空 界 一 切 诸 佛。(一拜) nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zun fa. 南 无 归 依 十 方 尽 虚 空 界 一 切 尊 法。(一拜) nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie xian sheng seng. 南 无 归 依 十 方 尽 虚 空 界 一 切 贤 圣 僧。(一拜) nan mo ru lai, ying gong, zheng bian zhi, ming xing zu, shan shi, shi jian jie, 南 无 如 来、 应 供、 正 遍 知、 明 行 足、 善 逝、 世 间 解、 wu shang shi, diao yu zhang fu, tian ren shi, fo, shi zun 无 上 士、 调 御 丈 夫、 天 人 师、 佛、 世 尊。(一拜) (以下一佛一拜) nan mo pu guang fo, nan mo pu ming fo, nan mo pu jing fo, nan mo duo mo luo ba zhan tan xiang fo, 南 无 普 光 佛; 南 无 普 明 佛; 南 无 普 净 佛; 南 无 多 摩 罗 跋 旃 檀 香 佛; nan mo zhan tan guang fo, nan mo mo ni zhuang fo, nan mo huan xi zang mo ni bao ji fo, 南 无 旃 檀 光 佛; 南 无 摩 尼 幢 佛; 南 无 欢 喜 藏· 摩 尼 宝 积 佛; nan mo yi qie shi jian le jian shang da jing jin fo, nan mo mo ni zhuang deng guang fo, nan mo hui ju zhao fo, 南 无 一 切 世 间 乐 见 上 大 精 进 佛; 南 无 摩 尼 幢· 灯 光 佛; 南 无 慧 炬 照 佛; nan mo hai de guang ming fo, nan mo jin gang lao qiang pu san jin guang fo, nan mo da qiang jing jin yong meng fo, 南 无 海 德 光 明 佛; 南 无 金 刚 牢 强· 普 散 金 光 佛; 南 无 大 强 精 进 勇 猛 佛; nan mo da bei guang fo, nan mo ci li wang fo, nan mo ci zang fo, nan mo zhan tan ku zhuang yan sheng fo, 南 无 大 悲 光 佛; 南 无 慈 力 王 佛; 南 无 慈 藏 佛; 南 无 旃 檀 窟· 庄 严 胜 佛; nan mo xian shan shou fo, nan mo shan yi fo, nan mo guang zhuang yan wang fo, nan mo jin hua guang fo, 南 无 贤 善 首 佛; 南 无 善 意 佛; 南 无 广 庄 严 王 佛; 南 无 金 华 光 佛; nan mo bao gai zhao kong zi zai li wang fo, nan mo xu kong bao hau guang fo, nan mo liu li zhuan

第1页/共5页 下一页>尾页

寻找更多 "li_fo_da_chan_hui_wen-pinyin"