li_fo_da_chan_hui_wen-pinyin

li_fo_da_chan_hui_wen-pinyin
预览:

li fo da chan hui wen

礼佛大忏悔文

da ci da bei min zhong sheng, da xi da she ji han shi;

大慈大悲愍众生,大喜大舍济含识;

xiang hao guang ming yi zi yan, zhong deng zhi xin gui ming li.

相好光明以自严,众等至心归命礼。(一拜)

nan mo gui yi jin gang shang shi, gui yi fo, gui yi fa, gui yi seng.

南无皈依金刚上师。(一拜)皈依佛,皈依法,皈依僧。(一拜)

wo jin fa xin: bu wei zi qiu ren tian fu bao, sheng wen, yuan jue, nai zhi quan cheng zhu wei pu sa

我今发心:不为自求人天福报、声闻、缘觉,乃至权乘诸位菩萨;

wei yi zui shang cheng, fa pu ti xin, yuan yu fa jie zhong sheng, yi shi tong de a ru duo luo san miao san pu ti.

唯依最上乘,发菩提心,愿与法界众生,一时同得阿耨多罗三藐三菩提。(一拜) nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zhu fo.

南无归依十方尽虚空界一切诸佛。(一拜)

nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie zun fa.

南无归依十方尽虚空界一切尊法。(一拜)

nan mo gui yi shi fang jin xu kong jie yi qie xian sheng seng.

南无归依十方尽虚空界一切贤圣僧。(一拜)

nan mo ru lai, ying gong, zheng bian zhi, ming xing zu, shan shi, shi jian jie,

南无如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、

wu shang shi, diao yu zhang fu, tian ren shi, fo, shi zun

无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。(一拜)(以下一佛一拜)

nan mo pu guang fo, nan mo pu ming fo, nan mo pu jing fo, nan mo duo mo luo ba zhan tan xiang fo,

南无普光佛; 南无普明佛; 南无普净佛; 南无多摩罗跋旃檀香佛;

nan mo zhan tan guang fo, nan mo mo ni zhuang fo, nan mo huan xi zang mo ni bao ji fo,

南无旃檀光佛; 南无摩尼幢佛; 南无欢喜藏·摩尼宝积佛;

nan mo yi qie shi jian le jian shang da jing jin fo, nan mo mo ni zhuang deng guang fo, nan mo hui ju zhao fo,

南无一切世间乐见上大精进佛; 南无摩尼幢·灯光佛; 南无慧炬照佛;

nan mo hai de guang ming fo, nan mo jin gang lao qiang pu san jin guang fo, nan mo da qiang jing jin yong meng fo,

南无海德光明佛; 南无金刚牢强·普散金光佛; 南无大强精进勇猛佛;

nan mo da bei guang fo, nan mo ci li wang fo, nan mo ci zang fo, nan mo zhan tan ku zhuang yan sheng fo,

南无大悲光佛; 南无慈力王佛; 南无慈藏佛; 南无旃檀窟·庄严胜佛;

nan mo xian shan shou fo, nan mo shan yi fo, nan mo guang zhuang yan wang fo, nan mo jin hua guang fo,

南无贤善首佛; 南无善意佛; 南无广庄严王佛; 南无金华光佛;

nan mo bao gai zhao kong zi zai li wang fo, nan mo xu kong bao hau guang fo, nan mo liu li zhuang yan wang fo,

南无宝盖照空自在力王佛; 南无虚空宝华光佛; 南无琉璃庄严王佛; nan mo pu xian se shen guang fo, nan mo bu dong zhi guang fo, nan mo xiang fu zhong mo wang fo,

南无普现色身光佛; 南无不动智光佛; 南无降伏众魔王佛;

nan mo cai guang ming fo, nan mo zhi hui sheng fo, nan mo mi le xian guang fo,

南无才光明佛; 南无智慧胜佛; 南无弥勒仙光佛;

nan mo shan ji yue yin miao zun zhi wang fo, nan mo shi jing guang fo, nan mo long zhong shang zun wang fo,

南无善寂月音妙尊智王佛; 南无世净光佛; 南无龙种上尊王佛;

第1页/共4页 下一页>尾页